سلسله تضييقات
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:05:47
تاریخ: جمعه, 21 مهر 1391
2012-10-11
در این بخش کوتاه، با اعتقادات دیانت بهايی و جایگاه ایران، برای بهايیان دنیا بیشتر آشنا میشویم و نظر تعدادی از جوانان را در ارتباط با چگونگی بهبود اوضاع ایران میشنویم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 مهر - 10/11...