تحقّق یک رؤیا
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:29:05
تاریخ: جمعه, 07 مهر 1391
2012-09-27
مدرسه هايى مدرن و بر پایه شیوه های نوینِ آموزش و پرورش، تحقّق رؤیایی بود که بسیاری درتلاش رسیدن به آن بودند. "تحقق یک رؤیا" مستندی است در ارتباط با تلاش بهائیان، برای رسیدن به آموزش و پرورشی نوین به ویژه برای دختران و بررسی علل تعطیلی این مدارس
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 مهر - 9/27...