برداشت یک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:12:10
تاریخ: جمعه, 24 شهریور 1391
2012-09-13
برداشت یک - نگاهی به بهايی های پاریس
کارگردان: شبنم طلوعی
فیلمبردار: مریم اشرافی
این برنامه: چرا؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 شهریور - 9/13...