نوا قلیلی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:04:43
تاریخ: جمعه, 10 شهریور 1391
2012-08-30
با اهداف، انگیزه و آرزوهای "نوا قلیلی" خبرنگار جوان بیشتر آشنا شوید.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 شهریور - 8/30...