برداشت یک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:40
تاریخ: جمعه, 27 مرداد 1391
2012-08-16
برداشت یک - نگاهی به بهائی های پاریس
کارگردان: شبنم طلوعی
فیلمبردار: مریم اشرافی
این برنامه: آندره برژی رو (قسمت دوّم)
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 26 مرداد - 8/16...