تحوّل جمعی
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:56
تاریخ: جمعه, 20 مرداد 1391
2012-08-09
برای رسیدن به وحدت و رفاه حقیقی، جامعه نیازمند تغییرات شگرفی است که این تغییرو تحوّل، از فرد آغاز و تمام اجتماع را در بر می گیرد. دکتر علی افنان و دکتر اشکان منفرد، میهمانان سناء، در این بخش می باشند، که به تبادل نظر در این موضوع می‌‌پردازند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19 مرداد - 8/9...