برنامۀ 12 مرداد - 8/2
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 13 مرداد 1391
2012-08-02
برداشت یک - بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه - برنامه برای فردا با عنوان "دین، فرقه یا جنبش" - نمآهنگ ترجمۀ دعایی از حضرت بهاءالله، با اجرای لوک اِسلات
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: