موجِ اخیر دستگیری بهائیان، در ایران
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:32
تاریخ: جمعه, 06 مرداد 1391
2012-07-26
در پی موج اخیر دستگیری بهائیان در ایران، بخش اوّل برنامه برای فردا به گفتگویی با خانم سیمین فهندژ، نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متّحد، اختصاص دارد و بخش دوم، گفتگوئی خواهد بود با نعیم سبحانی، فرزند ریاض سبحانی، که به جرم همکاری با دانشگاه بهائیان در ایران، محکومیّت 4 ساله خود را در زندان رجائی شهر میگذراند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 مرداد - 7/26...