برداشت یک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:05
تاریخ: جمعه, 06 مرداد 1391
2012-07-26
برداشت یک: نگاهی به بهائی های پاریس
کارگردان: شبنم طلوعی
فیلمبردار: مریم اشرافی
این برنامه: سوفی منر
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 مرداد - 7/26...