تلویزیون سَ نَ نَ
بخش: برای فردا
مدت: 00:19:12
تاریخ: جمعه, 30 تیر 1391
2012-07-19
در این بخش برنامه برای فردا، سنا رو حانی، گفتگویی طنز خواهد داشت با منصور تایید، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 تیر - 7/21...