در جستجوی معنا
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:27
تاریخ: جمعه, 23 تیر 1391
2012-07-12
اگر زندگی ثمر بخشی نداشته باشیم، چرا زندگی کنیم؟ در جستجوی معنا فیلمی کوتاه از تجربیات پنجاه ساله فیلیپ هینتون بازیگر و گوینده است که بر این باور است که زندگی جستجویی برای یافتن معناست.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 تیر - 7/21...