دوستی حقیقی
بخش: موسیقی
مدت: 00:04:45
تاریخ: جمعه, 16 تیر 1391
2012-07-05
سرودی بر اساس ترجمۀ بخشهایی از آثار بهائی، با اجرای گروه "new creation"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 تیر - 7/5...