برنامۀ 15 تیر - 7/5
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 16 تیر 1391
2012-07-05
برداشت یک - این برنامه: دکتر فؤاد صابران (بخش دوم) - ترانه "شیراز" - برنامه برای فردا و همایش بانوان ایرانی-آمریکایی - ترانه "دوستی حقیقی"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: