برداشت یک
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:13:14
تاریخ: جمعه, 16 تیر 1391
2012-07-05
برداشت یک - نگاهی به بهائی های پاریس
کارگردان: شبنم طلوعی
فیلمبردار: مریم اشرافی
این برنامه: دکتر فؤاد صابران - بخش دوم
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15 تیر - 7/5...