برداشت یک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:13:25
تاریخ: جمعه, 02 تیر 1391
2012-06-21
برداشت یک - نگاهی به بهائی های پاریس
کارگردان: شبنم طلوعی
فیلمبردار: مریم اشرافی
برنامۀ اول : شارل کینگه
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1 تیر - 6/21...