روز جهانی زن
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:33
تاریخ: جمعه, 19 اسفند 1390
2012-03-08
به مناسبت روز جهانی زن در سازمان ملل متحد چه میگذرد؟ نشست کمسیون حقوق زنان از 24 فوریه تا 9 مارس در ارتباط با چه موضوعی است؟ جامعه جهانی بهائی در این زمینه چه اقداماتی داشته است؟ سیمین فهندژ میهمان این هفته "برای فردا" ست.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 18 اسفند- 03/8...