بنیادگرائی مذهبی-1
بخش: برای فردا
مدت: 00:28:43
تاریخ: جمعه, 14 بهمن 1390
2012-02-02
مقصود از بنیادگرائی مذهبی چیست؟ مشخصه های اینگونه تفکر کدامند و چگونه در سطح اجتماعی و سیاسی خود را نشان میدهند؟ ایا میتوان این نوع تفکر را در همه ی جوامع دینی دید؟ میهمان این برنامه نادیا ریاضتی به بررسی این مقوله می پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 بهمن- 02/2...