سرودی به زبان اسپانیایی
بخش: موسیقی
مدت: 00:02:55
تاریخ: جمعه, 30 دی 1390
2012-01-19
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29دى - 01/19...