برنامۀ 22دى - 01/12
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 23 دی 1390
2012-01-12
گفتگو با دکتر برجیس یکی از استادان مؤسسه علمی آزاد در برنامه ی برای فردا - جستجو فصل سوم شماره ی سی و شش
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: