بررسی جنبش هائی نظیر وال استریت
بخش: برای فردا
مدت: 00:25:33
تاریخ: جمعه, 16 دی 1390
2012-01-05
در برنامه این هفته ی برای فردا سنا روحانی همراه است با نوشین آگاهی و دکتر فرح دوستدار و در طی آن پیرامون جنبش هائی نظیر وال استریت و علل ان گفتگو خواهند کرد
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 15دى - 01/05...