برنامۀ 15دى - 01/05
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 16 دی 1390
2012-01-05
مصاحبه با نوشین آگاهی و دکتر فرح دوستدارپیرامون جنبش هائی نظیر وال استریت - جستجو فصل سوم شماره ی سی و پنج
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: