گزارشى از کارهاى بشردوستانه کارين روبرتس
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:07:44
تاریخ: جمعه, 02 دی 1390
2011-12-22
اين گزارش نگاهى اجمالى و کوتاه به فعاليتهاى بشردوستانه کارين روبرتس دارد
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 1دى - 12/22...