برنامۀ 8دى - 12/29
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 09 دی 1390
2011-12-29
مصاحبه با انیسا معماری یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی محیط زیست - جستجو فصل سوم شماره ی سی و چهار
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: