سرودی به زبان اسپانیایی
بخش: موسیقی
مدت: 00:02:54
تاریخ: جمعه, 11 آذر 1390
2011-12-01
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10آذر- 12/1...