برنامۀ 10آذر- 12/1
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 11 آذر 1390
2011-12-01
فعالیت های بهائیان اسپانیا موضوع برنامه ی برای فردا - ترانه "میتوان بهتر بود" با اجرای آوا - فصل سوم شماره سی از مجموعه ی جستجو با عنوان "حکمت تفاوت ها" - سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: