برنامۀ 3آذر- 11/24
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 03 آذر 1390
2011-11-23
فصل سوم شماره ی بیست ونه با موضوع غیرت - برنامه ی برای فردا گفتگو با دکتر معین افنانی پیرامون پیام سفرهای حضرت عبدالبها به غرب
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: