لزوم دین
بخش: برای فردا
مدت: 00:23:48
تاریخ: جمعه, 20 آبان 1390
2011-11-10
موضوع این هفته "برای فردا" لزوم دین می باشد. میهمان این هفته نادیا ریاضتی، محقق در دوره دکترای جامعه شناسی جهانی شدن، در ارتباط با موقعیت کنونی بشر و پیشرفت او در علم و دانش و نیاز او به دین و تعالیم الهی صحبت می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19آبان- 11/10...