برنامۀ 19آبان- 11/10
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 20 آبان 1390
2011-11-10
بررسی لزوم دین در جامعه پیشرفته کنونی موضوع بحث در برنامه ی برای فردا - ترانه ای برگرفته از آثار بهایی با عنوان "تویی غنی" - فصل سوم شماره ی بیست وهفت با موضوع علم بهتر است یا ثروت؟!
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: