کمپین رسانه‌ای ایران برای دهشتناک جلوه دادن بهائیان
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:38
تاریخ: جمعه, 13 آبان 1390
2011-11-03
آیا شما گزارش "تحریک تنفر: کارزار رسانه های ایران برای شیطانی جلوه دادن بهائیان" را خوانده اید؟ میهمان این هفته ی "برای فردا" دکتر فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بهائی است که جزئیات بیشتری را درباره ی این کمپین رسانه ای بازگو می کند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12آبان- 11/3...