گزارش
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:08:04
تاریخ: جمعه, 06 آبان 1390
2011-10-27
گزارش کوتاهی از پنجاهمین سال تأسیس معبد بهائیان در استرالیا
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 5 آبان- 10/27...