فعالیتهای جامعه بهائی در برزیل
بخش: برای فردا
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 29 مهر 1390
2011-10-20
در برنامۀ این هفته "برای فردا" رامین شمس از داستان تحول زندگی افرادی می گوید که با چالشهای بسیاری روبرو بودند. همچنین در این بخش شاهد فیلم کوتاهی از کولی های اسپانیایی خواهید بود که از تاثیر آموزه های دیانت بهائی در زندگی شخصی خود می گویند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28مهر- 10/20...