جامعۀ بهائی خواهان آزادی کشیش مسیحی محکوم به اعدام شد
بخش: اخبار - بخش اضافه
مدت: 00:06:17
تاریخ: جمعه, 22 مهر 1390
2011-10-13
جامعۀ جهانی بهائی به خواستاران آزادی یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی ساکن رشت در ایران، پیوسته است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21مهر- 10/13...