فعالیتهای جامعه بهائی در سازمان ملل متحد
بخش: برای فردا
مدت: 00:22:35
تاریخ: جمعه, 22 مهر 1390
2011-10-13
جامعۀ جهانی بهائی به عنوان یک سازمان غیر دولتی بین المللی به خدماتی در زمینۀ برقراری صلح، حقوق بشر، امور زنان، آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت و توسعۀ پایدار مشغول است. میهمان برنامه این هفته "برای فردا" سیمین فهندژ، یکی از اعضای دفتر ژنو جامعۀ جهانی بهائی است. در این برنامه او ما را با فعالیتهای این دفتر آشنا میسازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21مهر- 10/13...