برنامۀ 14مهر- 10/6
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 15 مهر 1390
2011-10-06
بیست و دومین برنامه از مجموعه "جستجو" با موضوع سازمان های مردم نهاد یا NGO - تربیت روحانی موضوع بحث و گفتگو در برنامه "برای فردا"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: