سرودی به زبان اسپانیایی
بخش: موسیقی
مدت: 00:02:53
تاریخ: جمعه, 18 شهریور 1390
2011-09-08
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 شهریور- 9/8...