مستند سفرهاى جک
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:35
تاریخ: جمعه, 11 شهریور 1390
2011-09-01
سفر جک به ليبريا و آشنائى با فعاليتهاى بهائيان آنجا
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 شهریور- 9/1...