مؤسسه آموزش علمی
بخش: برای فردا
مدت: 00:16:24
تاریخ: جمعه, 11 شهریور 1390
2011-09-01
جامعۀ جهانی بهائی طی نامۀ سرگشاده ای خطاب به وزیر آموزش عالی ایران، خواهان پایان یافتن «سياست گذاری های ناعادلانه و سرکوب گرانه» که مانع ورود بهائیان و دیگر ایرانیان جوان به دانشگاه هستند، شد. در همین راستا برنامه ی برای فردا میزبان پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهایی می باشد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 شهریور- 9/1...