برنامۀ 17 شهریور- 9/8
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 18 شهریور 1390
2011-09-08
نگاهی به جایگاه زنان در سینمای ایران - موسیقی - جستجو فصل سوم شماره ی هجده - سرودی به زبان اسپانیایی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: