برنامۀ 27مرداد- 8/18
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 28 مرداد 1390
2011-08-18
روش های پیشنهادی برای برقراری صلح موضوع برنامه ی برای فردا - گزارش کوتاهی از فعالیت تعامل بین ادیان - پانزدهمین بخش جستجو - موسیقی
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: