برنامۀ 20مرداد- 8/11
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 21 مرداد 1390
2011-08-11
گفتگو با دو نفر از اعضای گروه "جوانان ایران دوست" در برنامه ی برای فردا - چهاردهمین بخش از مجموعه ی جستجو ویژه ی روز جوان
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: