هویت ایرانی یا هویت دینی
بخش: برای فردا
مدت: 00:33:04
تاریخ: جمعه, 14 مرداد 1390
2011-08-04
به پیشنهاد یکی از بیننگان موضوع بحث این هفته برای فردا هویت ملی و هویت دینی میباشد. نادیا ریاضتی میهمان برنامه در ارتباط با تاثیر حضور اسلام بر تاریخ سیاست و فرهنگ ایران توضیحاتی می دهند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13مرداد- 8/4...