دوره ی تواندهی نوجوانان
بخش: برای فردا
مدت: 00:26:42
تاریخ: جمعه, 24 تیر 1390
2011-07-14
در جوامع بهایی پروژه ای تحت عنوان برنامه توان دهی نوجوانان در حال انجام است. این برنامه تأثیر زیادی در هدفمند کردن انرژی جوانان و پربار کردن زندگی آنها دارد. میهمانان برنامه ی این هفته برای فردا دو جوان هستند که در این پروژه با نوجوانان همراه هستند و از تجربیات خود در این زمینه صحبت می کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 تیر- 7/14...