سرودی به زبان اسپانیایی
بخش: موسیقی
مدت: 00:02:55
تاریخ: جمعه, 17 تیر 1390
2011-07-07
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 تیر- 7/7...