برنامۀ 9 تیر- 6/30
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 10 تیر 1390
2011-06-30
در خبر می شنویم : نمایندگانی از دولت، اجتماعات دینی و سازمان های جامعۀ مدنی از ایران خواستند به آزار بهائیان و دیگر اقلّیّت های دینی پایان دهد و همچنین حکومت ها، سازمان ها، و دانشگاهیان، حملۀ اخیر ایران را به مؤسّسۂ"BIHE" محکوم کرده اند- در بخش برای فردا با فعّالیّتهای انسان دوستانه در کشور اکوادر آشنا می شویم- جستجو از خاطرات و اهمّیّت نگارش آن می گوید
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: