اطلاعاتی دربارۀ بهائیان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:57
تاریخ: جمعه, 27 خرداد 1390
2011-06-16
شاید شما هم تا کنون از رسانه های عمومی داخل ایران اتهاماتی نادرست و ناروا دربارۀ بهائیان شنیده باشید! هدف اینگونه اقدامات چیست و چه مشکلاتی را در جامعه بوجود میاورد؟ چرا این اتهامات را به بهائیان وارد میکنند؟ اگر مشتاق شنیدن اطّلاعات صحیح میباشید دیدن این ویدیوی کوتاه را به شما پیشنهاد میکنیم ۔
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 26خرداد- 6/16...