الواح خطاب به زرتشتیان -2
بخش: برای فردا
مدت: 00:29:56
تاریخ: جمعه, 27 خرداد 1390
2011-06-16
در ادامۂ برنامۂ هفتۂ گذشته نادیا ریاضتی مختصری از نشست هفتۂ پیش را بازگو می کند و به برّرسی بیانات حضرت بهاءالله خطاب به زرتشتیان می پردازد. همچنین بخشهایی از این الواح را برای بینندگان این برنامه می خواند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 26خرداد- 6/16...