الواح خطاب به زرتشتیان -1
بخش: برای فردا
مدت: 00:21:46
تاریخ: جمعه, 20 خرداد 1390
2011-06-09
نادیا ریاضتی میهمان این برنامۂ "برای فردا" دربارۂ موقعیّت دشوار زرتشتیان در ایران از اواخر قرن 18 تا زمان ظهور حضرت بهاءالله توضیحاتی بیان می کند وضمن ذکر دلایل نوشتن الواحی (نوشته هایی) خطاب به زرتشتیان توسّط حضرت بهاءالله، بخشهایی از این الواح را برای بینندگان این برنامه می خواند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19خرداد- 6/9...