برنامۀ 19خرداد- 6/9
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 20 خرداد 1390
2011-06-09
اشاره به «مسئلۀ بهائیان» در نشست حقوق بشر پارلمان اروپا موضوع یکی از خبرهایی که در ابتدای برنامه خواهید شنید، برّرسی الواح حضرت بهاءالله خطاب به زرتشتیان در برنامۂ "برای فردا" قسمت اوّل و «شادی» موضوع پنجمین برنامه از جستجو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: