فصل سوم شمارۂ چهار
بخش: جستجو
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 13 خرداد 1390
2011-06-02
در برنامۂ این هفتۂ "از دریچۂ جستجو" نگاهی خواهیم داشت به مؤسّسۂ آموزشی بهائی که در اوایل خرداد ماه هدف یورش نیروهای دولتی قرار گرفت و به همین منظور در بخش "از دور و نزدیک" نیز گفتگویی خواهیم داشت با (سخنگوی جامعۂ بهائی) دکتر فرهاد ثابتان
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12خرداد- 6/2...