برنامۀ 12خرداد- 6/2
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:55:00
تاریخ: جمعه, 13 خرداد 1390
2011-06-02
در برنامۂ این هفتۂ جستجو نگاهی خواهیم داشت به تاریخچۂ کوتاهی از مؤسّسۂ آموزشی بهائی که در اوایل خرداد ماه هدف یورش نیروهای دولتی قرار گرفت - علّت پیدایش، نحوۂ کارو برنامه ریزی مؤسّسۂ آموزش عالی بهائی در ایران موضوع مورد بحث در برنامۂ برای فردا
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: